Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2014, 30481Ruimtelijke plannen

Logo Oirschot
Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Beerseweg 1 vastgesteld, Oirschot

Op 21 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Beerseweg 1” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWG1-VAST vastgesteld. De beoogde ontwikkeling bestaat uit het uitoefenen van een caravanhandelsbedrijf met ondergeschikte detailhandel aan de Beerseweg 1 in Oirschot. Het betreft het herstel van rechten uit een bestemmingsplan uit 1986 en een verleende vrijstelling uit 1989.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 30 oktober 2014 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en op afspraak bij de Balie van het gemeentehuis te Oirschot.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Voorlopige voorziening

Tegelijkertijd kunnen belanghebbenden, binnen de beroepstermijn, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.