Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2014, 30384Overige mededelingen aan het wegverkeer
Gemeente Rijnwaarden - Verkeersbesluit tijdelijke afsluitingSpijksedijk e.o.;
Logo Rijnwaarden
Het tijdelijk afsluiten voor al het doorgaand verkeer van de Spijksedijk , tussen Spijkerweg en de Oude Kleefsepostweg , op 2 5 en 2 6 oktober 2014 tussen 07.00 uur en 20.00 uur tijdens de autocross. Ook de Dijkhoevestraat zal gedurende die tijd worden afgesloten bij de oprit naar de Spijksedijk . Tevens zal dan op Duits grondgebied de Spykerweg (Oude Kleefsepostweg ) tussen de Spijkerweg en de Spijksedijk afgesloten worden voor het doorgaand verkeer ;
gelet op:
 • -
  artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • -
  de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • -
  de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
 • -
  de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • -
  op het Register mandaat, volmacht en machtiging gemeente Rijnwaarden, ingegaan
  op 1 april 2012;
stelt het college van de gemeente Rijnwaarden maatregelen voor op bovengenoemde
wegen met als doel:
1- de veiligheid op de weg te verzekeren;
2- het beschermen van weggebruikers en passagiers;
3- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het
karakter of functie van de buurt en landschap rondom genoemd wegen,
Overwegende,
1- dat genoemd wegen, uitgezonderd de Spykerweg (Oude Kleefsepostweg), wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;
2- dat de genoemde wegen door bebording en door verkeersregelaars zullen afgesloten worden voor al het doorgaand verkeer. Dat de hiervoor te nemen noodzakelijke maatregelen zullen bestaan uit het plaatsen van borden conform de bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, gecombineerd met afzethekken;
3- dat op de genoemde wegen de volgende borden zullen worden geplaatst:
C01 ”Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en
trekdieren en vee”, gecombineerd met afzethekken en verkeersregelaars;
4- dat de verkeersveiligheid op het genoemd wegen door deze maatregelen zal
worden gewaarborgd;
5- dat ondanks deze maatregelen het weiland aan het eind van de Spijksedijk aan de
Zuidzijde bereikbaar is via de afrit naar de aanlegsteiger voor het parkeren van
motorvoertuigen van bezoekers en dat het terrein van de autocross voor bromfietsers
en fietsers bereikbaar is;
6- dat een omleidingsroute is ingesteld via de Spijkerweg, Marsweg naar de Spykerweg
(Oude Kleefsepostweg);
7- dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van
politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het verkeersbesluit kan worden in ge-
stemd.
Hebben wij besloten tot het nemen van het verkeersbesluit met de volgende inhoud:
 • -
  Dat de Spijksedijk tijdelijk wordt afgesloten voor al het doorgaand verkeer tussen de
  Spijkerweg en de Spykerweg (Oude Kleefsepostweg), op 24 en 25 oktober 2014 tussen 07.00
  uur en 20.00 uur tijdens de autocross. Ook de Dijkhoevestraat zal gedurende die tijd
  worden afgesloten bij de oprit naar de Spijksedijk. Tevens zal dan op Duits grondgebied de
  Spykerweg (Oude Kleefsepostweg) tussen de Spijkerweg en de Spijksedijk afgesloten
  worden voor het doorgaand verkeer;
 • -
  dat dit doormiddel van de benodigde bebording, afzettingen en dat deze afzettingen
  ondersteund worden door verkeersregelaars het afgesloten zijn van de genoemde wegen
  kenbaar gemaakt wordt aan het verkeer;
 • -
  dat dit verkeersbesluit kan worden aangehaald als: “verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Spijksedijk e.o.”, onder nummer 2014.4791.
  Lobith, 20 oktober 2014
  Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwaarden
  namens dezen,
  Mevr. P. Vaupell
De openbare bekendmaking geschiedt op voorgeschreven wijze. Dit besluit treedt in werking
met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, is verstreken.
Diegene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan
binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar indienen bij:
het college van Burgemeester en wethouders, Markt 5, 6915 AH Lobith.
Een bezwaarschrift tegen bovengenoemd besluit moet met redenen omkleed zijn en voorzien
zijn van de naam van de indiener, zijn of haar handtekening en de dagtekening.