Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 30310Ruimtelijke plannen

Logo Oost Gelre
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Steenbraakweg 5 te Groenlo’, Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 31 oktober 2014 zes weken voor een ieder ter inzage ligt: het door de gemeenteraad bij besluit van 14 oktober 2014 vastgesteld bestemmingplan:

‘Buitengebied, herziening Steenbraakweg 5 te Groenlo’ voor wijziging van het gebruik van een agrarisch bouwperceel met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ naar ‘paardenhouderij’ op het perceel Steenbraakweg 5 te Groenlo.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website

RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 11 december 2014.

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op

12 december 2014. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.