Besluit van 17 oktober 2014, nr. 2014001998, houdende verlening van ontslag aan drs. F.C.G.M. Timmermans als Minister van Buitenlandse Zaken

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2014, kenmerk 3137743;

Gezien de ontslagaanvrage van drs. F.C.G.M. Timmermans, als Minister van Buitenlandse Zaken, van 15 oktober 2014;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Onze Minister van Buitenlandse Zaken, drs. F.C.G.M. Timmermans, op zijn verzoek met ingang van 17 oktober 2014 op de meest eervolle wijze als zodanig ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 17 oktober 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven