Logo Brielle
Bestemmingsplan ‘Waterweg 4’ vastgesteld, Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 oktober 2014 het bestemmingsplan “Waterweg 4” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Waterweg 4” is vanaf 24 oktober 2014 digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl/bouwen en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder het raadsvoorstel en het raadsbesluit, ligt ter inzage bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, in het Stadskantoor van Brielle, Slagveld 36, van 08.00 tot 12.30 uur of na telefonische afspraak via t. 471106.

Het bestemmingsplan omvat een juridisch planologische regeling voor het perceel Waterweg 4 te Brielle. Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan op het perceel een woning (met alle aan- en uitbouwen en bijgebouwen) met een inhoud van maximaal 1.350 m³ worden gebouwd.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzageligging (beroepstermijn 24 oktober 2014 tot en met 5 december 2014) tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet.

Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en als zij een beroepschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

Brielle, 22 oktober 2014.

Naar boven