Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 29366Vergunningen

Logo Reusel-De Mierden
Beoordelingsplicht milieueffectrapportage voor oprichten 3 stallen aan Neterselsedijk 37 te Lage Mierde, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 22 april 2014 heeft de heer J.J. Quirijnen, Spreeuwselsedijk 6 te Westelbeers medegedeeld dat hij voornemens is om drie stallen op te richten aan Neterselsedijk 37 te Lage Mierde voor het houden van 78.200 vleeskuikens met daarnaast een woning en werktuigenloods. De bestaande (pluimvee)stallen, woonhuis en schuur worden verwijderd. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling, op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden hebben besloten dat door de heer J.J. Quirijnen geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Naar de mening van burgemeester en wethouders Reusel-De Mierden leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen van 20 oktober 2014 tot en met 1 december 2014 ter inzage. Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.