Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2014, 2922Verkeersbesluiten

Logo RoerdalenVerkeersbesluit: Realisatie eenzijdig losliggend fietspad voor 2-rijrichtingen aan de Diergaardweg, Montfort.

Gem.reg.nr. RD/2014-95

Verkeerskundige M.A.H. Houba

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Het mandaatbesluit Roerdalen 2009, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 februari 2009 en inwerking getreden op 2 maart 2009, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Een eenzijdig fietspad voor 2-rijrichtingen te realiseren op het wegvak “Diergaardeweg” in Montfort tussen de Zandstraat en de gemeentegrens Echt-Susteren.

Motivering

In samenwerking met de gemeente Echt-Susteren aan het project “Aanleg vrijliggende fietspaden en fietsvoorziening Montfort – Maria Hoop” doet zich de gelegenheid voor de verkeersveiligheid op de Diergaardweg te verhogen, zal de gemeente hierop inspelen door het uitvoeren van het vastgestelde beleid. Concreet komt dit neer op dat de fietser buiten de bebouwde kom fysiek afgescheiden wordt van de rijbaan, waardoor deze niet meer in conflict komt met de bestuurders van motorvoertuigen. Door middel van het plaatsen van verkeersborden wordt de situatie duidelijk aangegeven.

Beleidskader

De gemeente Roerdalen heeft een vigerend Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit plan (vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2008) geeft middels een visie richting aan het verkeer en vervoersvraagstuk van de gemeente Roerdalen en geeft concreet uitvoering aan geprioriteerde onderdelen. Daarnaast is het zoals in dit geval een kader waaraan uitvoeringsgerichte (verkeer-)werken getoetst worden. Een en ander met als uitgangspunt het consequent, herkenbaar en toekomstgericht aanpakken van de verkeeronveilige situaties in deze gemeente.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetron strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Het fietspad wordt aangelegd conform de uitgangspunten “Handboek Wegontwerp, deel Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom en sluit netjes aan op de fietsroute richting Montfort  en Pepinusbrug (gemeente Echt-Susteren).

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. Daar waar dit wel het geval was, is in onderling overleg een oplossing gevonden.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Limburg Noord, regio Echt-Susteren. Dit overleg heeft plaats gevonden op woensdag 25 september 2013.

Besluit:

  • I.Een eenzijdig, losliggend fietspad voor twee richtingen te realiseren op de Diergaardeweg aan de Oostzijde en wel tussen de komgrens aan de Zandstraat/Diergaardeweg en de gemeentegrens Echt-Susteren;

  • II.Het onder I genoemde losliggend fietspad in te stellen door het plaatsen van het verkeersbord G11 (RVV 1990) conform uitvoeringstekening; 

  • IIIDe datum van openbaarmaking van dit Verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 31 januari 2014;

  •  

 

St. Odiliënberg, 9 januari 2014

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

namens dezen,  

 

Ing. M. (Maurice) A.H. Houba

Verkeerskundige

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • a)naam en adres

  • b)de dagtekening

  • c)omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘RD/2014-94 Realisatie eenzijdig losliggend fietspad Diergaardweg, Montfort'

  • d)de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de president van de Arrondissementsrechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.