Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2014, 29176Verkeersbesluiten
Instellen parkeerstrook Jan van Gent
Logo Noordwijk
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
Gelet op:
 • -
  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;
 • -
  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
 • -
  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen van bord E04 moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;
 • -
  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Hollands-Midden;
Overwegende dat:
 • -
  Er veelvuldig gevist wordt in de vijver in het Vinkenveld, waarbij regelmatig geparkeerd wordt in de berm langs de Jan van Gent;
 • -
  Dit parkeren geen probleem is voor de verkeersveiligheid ter plekke, indien volledig in de berm geparkeerd wordt. Half op de fietsstrook parkeren betekent een verslechtering van de verkeersveiligheid voor de fietsers;
 • -
  in het Vinkenveld een parkeerverbodszone geldt, wat betekent dat niet buiten de parkeervakken geparkeerd mag worden. Aan de Jan van Gent geen parkeervakken gelegen zijn;
 • -
  gezien de aanwezige groenstructuur het niet mogelijk is parkeervakken aan te leggen. Wel is het mogelijk een strook te voorzien van grasbetontegels waardoor het mogelijk is in het groen te parkeren. Door deze strook te bestemmen als parkeerstrook, is parkeren ook formeel toegestaan;
 • -
  met de aanleg van een parkeerstrook met grasbetontegels het groene aangezicht behouden blijft, foutparkeren voorkomen wordt, de fietsstrook niet meer belemmerd wordt door parkerende voertuigen en het viswater goed bereikbaar wordt;
 • -
  gezien bovenstaande besloten wordt tot het instellen van een parkeerstrook aan de oostzijde van de Jan van Gent ter grootte van 6 parkeerplaatsen;
 • -
  de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, ter bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • -
  de Jan van Gent binnen de bebouwde kom gelegen is en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Noordwijk;
 • -
  het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;
 • -
  overeenkomst artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie en dat er positief is geadviseerd;
nemen, gelet op het voorgaande, het volgende
B E S L U I T :
1.door het plaatsen van de borden E04, van bijlage 1 van het RVV, een parkeerstrook wordt ingesteld aan de oostzijde van de Jan van Gent ter grootte van 6 parkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van Noordwijk,
De secretaris, De burgemeester (wnd.),
drs. ir. J.W. de Vos MPA drs. J.P.J. Lokker
Datum besluit :7 oktober 2014
Bijgevoegd: situatieschets
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.