Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2916Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Gapingseweg en de Kreekweg te Gapinge; wijzigen van het verplicht (brom)fietspad langs de Gapingseweg en de Kreekweg in een verplicht fietspad.

2014003117

Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Gapingseweg, tussen de rotonde N57 en de bebouwde kom van Gapinge, en op de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg;

Wijzigen van het verplicht (brom)fietspad (G12a) langs de Gapingseweg en de Kreekweg in een verplicht fietspad (G11).

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Gapingseweg een gebiedsontsluitingsweg is tussen Gapinge en de N57;

 • -dat de Kreekweg een gebiedsontsluitingsweg is tussen Gapinge en Veere;

 • -dat over de Gapingseweg circa 1.700 motorvoertuigen per etmaal rijden;

 • -dat over de Kreekweg circa 1.500 motorvoertuigen per etmaal rijden;

 • -dat in de maanden juli en augustus de verkeersintensiteit op deze wegen toeneemt tot ongeveer 2.150 motorvoertuigen per etmaal;

 • -dat op de Gapingseweg, tussen de N57 en de bebouwde kom van Gapinge een snelheidsregime van 80 km per uur van kracht is;

 • -dat op de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg, een snelheidsregime van 80 km per uur van kracht is, terwijl er op de Kreekweg vanaf de Bosweg tot aan de Polredijk/Langedam een maximum snelheid van 60 km per uur is ingesteld;

 • -dat langs de Gapingseweg, tussen de rotonde N57 en de bebouwde kom van Gapinge, een vrijliggend (brom)fietspad (G12a) aanwezig is;

 • -dat er langs de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg, een vrijliggend (brom)fietspad (G12a) aanwezig is en tussen de Bosweg en de Polredijk een vrijliggend fietspad (G11) aanwezig is;

 • -dat er binnen de bebouwde kom van Gapinge een snelheidsregime van 30 km per uur is ingesteld;

 • -dat binnen de bebouwde kom zowel fietsers als bromfietsers gebruik maken van de hoofdrijbaan;

 • -dat de dorpsraad van Gapinge het waterschap heeft verzocht om de snelheidslimiet op de Gapingseweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat beide gebiedsontsluitingswegen, vanwege een EHK 60 markering, de uitstraling hebben van een erftoegangsweg A;

 • -dat het waterschap het, in verband daarmee en mede gezien de aanwezigheid van laanbeplanting, wenselijk vindt om de snelheidlimiet op zowel de Gapingseweg als op de Kreekweg in te stellen op 60 km per uur;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om de bromfietsers over het gehele tracé van zowel de Gapingseweg als de Kreekweg gebruik te laten maken van de hoofdrijbaan;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 25 januari 2014);

besluit:

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Gapingseweg, tussen de N57 en de bebouwde kom van Gapinge, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur;

Dit door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Gapingseweg op de rotonde in de N57; door het verwijderen van de borden A01-60 en A02-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, nabij de aansluitingen van de Wattelsweg en de Noorderweg op de Gapingseweg; door het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Wattelsweg, de Noorderweg en de Eendenkotsweg; door het verwijderen van de zogenaamde 80-schildjes langs de Gapingseweg en door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, in of nabij de portalen op de grens van de bebouwde kom van Gapinge.

-tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg, door deze weg volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur;

Dit door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, in of nabij de portalen op de grens van de bebouwde kom van Gapinge; door het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de aansluitingen van de Snouck Hurgronjeweg, de Weelweg, de Meiwerfweg, de Bieweg en de Landschuurweg op de Kreekweg; door het verwijderen van de zone 60-portalen met daarin borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, nabij de aansluiting van de Bosweg op de Kreekweg en door het verwijderen van de zogenaamde 80-schildjes langs de Kreekweg.

-tot het wijzigen van het verplichte bromfietspad langs de Gapingseweg, tussen de rotonde van de N57 en de bebouwde kom van Gapinge in een verplicht fietspad;

Dit door het vervangen van de borden G12a door borden G11, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990; door het plaatsen van borden D103/D104, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van het (brom)fietspad van de rotonde N57 op de Gapingseweg.

-tot het wijzigen van het verplichte bromfietspad langs de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg in een verplicht fietspad;

Dit door het vervangen van de borden G12a door borden G11, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan, blad 1 t/m 4.

Middelburg, 27 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen