Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2915Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur op de Sint Jansdijk te Nieuwvliet.

2014003120

Betreft: Instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur op de Sint Jansdijk te Nieuwvliet.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Sint Jansdijk gecategoriseerd is als erftoegangsweg A;

 • -dat deze weg ligt tussen de provinciale gebiedsontsluitingsweg (N675) en de West Zeeuws Vlaamse kust;

 • -dat deze dijkweg een lang gestrekt tracé van ongeveer 2,5 km heeft;

 • -dat op de Sint Jansdijk een snelheidslimiet is ingesteld van 60 km per uur (zone 60 km per uur);

 • -dat halverwege dit tracé de Mettenijedijk aansluit op de Sint Jansdijk;

 • -dat de Mettenijedijk de verbinding is tussen de Sint Jansdijk en de bebouwde kom van Nieuwvliet;

 • -dat rondom de aansluiting van de Mettenijedijk en de Sint Jansdijk verschillende recreatieve ondernemingen zijn gevestigd;

 • -dat op het voormalige terrein van camping De Waag een aantal chalets gebouw worden;

 • -dat er langs de Sint Jansdijk ook nog enkele permanent bewoonde huizen staan;

 • -dat er nabij de genoemde aansluiting van wegen, over een afstand van circa 450 meter, meerdere en in het hoogseizoen veel gebruikte uitritten op de Sint Jansdijk zijn;

 • -dat de beplanting in de vorm van bomen en struiken rond de erven en terreinen en langs de weg het geheel een bijzondere uitstraling geven;

 • -dat bewoners en ondernemers het waterschap hebben gevraagd snelheidsbeperkende of attentieverhogende maatregelen te treffen op de Sint Jansdijk;

 • -dat na afweging van de verschillende mogelijkheden de voorkeur uitgaat naar het instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur over een lengte van totaal circa 150 meter;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 24 januari 2014);

besluit:

-tot het instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur op de Sint Jansdijk over een afstand van circa 450 meter (circa 150 meter ten noorden en circa 300 meter ten zuiden van de aansluiting van de Mettenijedijk), door het plaatsen van een borden A04-40 en A5-40, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan (15-01-2014).

Middelburg, 27 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen