Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TexelStaatscourant 2014, 29133Vergunningen

Logo Texel
Omgevingsvergunning – ontwerpbesluiten Schoolstraat 24 - 26 in Oosterend, Texel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat het volgende ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • (1794 AS) Schoolstraat 24 en 26 in Oosterend: Vervangen van de woningen Schoolstraat 24 en 26.

Inzage: Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op www.texel.nl > Actueel > bekendmakingen, op www.ruimtelijkeplannen.nl. en kunt u van 14 oktober 2014 tot 25 november 2014 inzien bij de publieksbalie.

Reageren: Tijdens deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.