Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2014, 2908Vergunningen

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenBekendmaking wijzigingsbeschikking watervergunning Vitens NV  (WW592684)

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een wijzigingsvergunning verleend aan Vitens NV voor de locatie aan het Hooglandse Jaagpad te Nieuwegein. Het betreft een vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een nieuw productiegebouw en de aanleg van leidingen aan het Hooglandse Jaagpad te Nieuwegein

Het betreft een vergunning voor NV Vitens om voor de sanering ter plaatse van de nieuwbouw locatie en de bouw van een productiegebouw, slibkelder, slibindikker en bezinktank en de aanleg van leidingen in een periode van 26 maanden:

  • 1.maximaal 120 m3 per uur, 2.880 m3 per etmaal, 89.280 m3 per maand en 328.330 m3 grondwater in totaal te onttrekken aan het Hooglandse Jaagpad kadastraal bekend als Nieuwegein, sectie B, nummers 5106, 5074 en 6199 op basis van artikel 3.10 van de Keur.

  • 2.Maximaal 5 m3 per uur, 120 m3 per etmaal, 3.600 m3 per maand en 13.440 m3 grondwater in totaal te onttrekken indien dat nodig blijkt om de bodemverontreiniging met PAK niet te verplaatsen.

  • 3.maximaal 125 m3 grondwater per uur te brengen in het oppervlaktewaterlichaam Scheisloot, tertiaire watergang, op basis van artikel 3.9 van de Keur. 

 Stukken inzien

U kunt de aanvraag, het ontwerp van de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 30 januari 2014 tot en met 12 maart 2014 bij: - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoon (030) 634 57 91;

- Gemeente Nieuwegein, bij de stadswinkel van het gemeentehuis van Nieuwegein, loket Bouwen, Martinbaan 2, op werkdagen 8.30 - 13.00 uur, woensdag van 8.30 -20.00 uur, telefoon (030) 607 19 30.

 Beroep

Bent u belanghebbende? U kunt dan beroep aantekenen tegen de definitieve vergunning bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, ovv voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U heeft hiervoor de tijd tot en met 12 maart 2014. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor inlichtingen over de procedure en de kosten kunt u zich wenden tot de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht telefoonnummer (030) 223 30 00.

Indien beroep is ingesteld kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht.

 Informatie

Wilt u meer informatie over deze lozingsvergunning of over de procedure rond lozingsvergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 57 91.

Houten, 29 januari 2013