Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 29041Ruimtelijke plannen

Logo Best
Kennisgeving Coördinatiebesluit herontwikkeling van De Dieze 2 in Best

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat de gemeenteraad van Best op 22 september 2014 heeft besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor nog te voeren planologisch juridische procedures ten behoeve van de herontwikkeling van De Dieze 2 in Best. Hiermee is besloten de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan voor De Dieze 2 te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De bedoeling van het toepassen van de coördinatieregeling is om de gemeentelijke procedures te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage (onder C2). De mogelijkheid om beroep in te stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro.

Voordat dat gebeurt, moet er eerst een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. We verwachten dat dat eind 2014/begin 2015 zal gebeuren. Dan worden de bijbehorende ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover een aparte kennisgeving geplaatst.

Best, 14 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Best