Logo Oisterwijk
Gewijzigde vaststelling ‘Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vinkenberg’, Oisterwijk

‘Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai’

Het plangebied

Het plangebied betreft de locatie aan de Heuvelstraat, hoek Vinkenberg gemeente Oisterwijk, kern Moergestel.

Doel

In het nieuwe bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden geboden voor de bouw van een 8-tal Ruimte-voor-Ruimte woningen en een boerderijsplitsing in het buitengebied van Moergestel.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 25 september 2014 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk het ‘Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vinkenberg ' gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 17 oktober tot en met 27 november 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website, www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden als PDF bestand;

  • op afspraak bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U dient voor uw vragen over het plan een afspraak te maken. Een afspraak maken kan via www.oisterwijk.nl of bel: (013) 529 13 11.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beschikking hogere grenswaarde

In het plan is de bouw van nieuwe woningen mogelijk waarbij de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. Daarom is er een hogere grenswaarde vastgesteld. Ingevolge artikel 110c Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarde met het akoestisch onderzoek tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage.

Er zijn gen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State op dezelfde wijze als hiervoor onder ‘Beroep’ staat beschreven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 013 529 13 11

Naar boven