Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandStaatscourant 2014, 28730Vergunningen

Ontwerpbeschikkingen – Wabo en Waterwet – Croda Nederland BV, Buurtje 1 te Gouda, Omgevingsdienst Midden-Holland

Onderwerp

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens gedeputeerde staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat bekend dat zij van plan zijn de volgende vergunningen te verlenen aan:

Croda Nederland BV, Buurtje 1 te Gouda:

  • Veranderingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het installeren van een biovergistingsinstallatie en een gasmotor. Daarnaast is er een proefinstallatie aangevraagd en vinden enkele procesmodificaties plaats.

  • Wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen, als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wtw, afkomstig van het perceel Buurtje 1 te Gouda, in de Hollandsche IJssel.

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Rijkswaterstaat is dat ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Waterwet. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) coördineert namens gedeputeerde staten de vergunningprocedures.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen kunt u inzien van 9 oktober tot en met 19 november 2014 tijdens kantooruren en na telefonische afspraak in het kantoor van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088-5450 000) en bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam, op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur en buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraken (telefoon 06-27054976 of 06-54322002, fax 010-4027 081).

Zienswijzen

Gedurende deze periode kunt u uw zienswijzen over de ontwerpvergunningen schriftelijk of mondeling indienen.

Voor de veranderingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Telefonisch bereikbaar onder nummer 088-5450 000.

Voor de wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Afdeling vergunningen, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam. Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-27054976 of 06-54322002, fax 010-4027 081.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbeschikking, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.