Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 28633Ruimtelijke plannen

Logo Alphen aan den Rijn
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Winkelcentrum De Korf Benthuizen’, Alphen aan den Rijn

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend, dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Winkelcentrum De Korf Benthuizen’ ingevolge artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van donderdag 2 oktober tot en met woensdag 12 november 2014 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan en haar grenzen

Voor het centrumgebied tussen de Dreef en Koningin Julianastraat te Benthuizen is in het vigerende bestemmingsplan 'Benthuizen' een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid maakt een aanpassing en uitbreiding van de bestaande detailhandelsactiviteiten mogelijk. De planvorming is momenteel zodanig concreet dat vanuit de gemeente Alphen aan de Rijn en de exploitant van het winkelcentrum de wens bestaat om het winkelcentrum met bij benadering 500 m² uit te breiden en daarvoor een benodigd wijzigingsplan op te stellen.

Wanneer en waar kunt u het plan analoog en digitaal inzien?

Het gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt gedurende de voornoemde termijn van tervisielegging op de volgende locatie ter inzage:

Beroepsmogelijkheden en inwerkingtreding

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij niet (tijdig) een zienswijze bij burgemeester en wethouders op het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling. Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Alphen aan den Rijn, 1 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, de secretaris, P.W. Jeroense

de wnd. burgemeester, T.P.J. Bruinsma