Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 28289Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Ontwerp bestemmingsplan ‘Kruisstraat 15 te IJzeren’, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat met ingang van 9 oktober tot en met 19 november 2014 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Kruisstraat 15 te IJzeren’. Dit bestemmingsplan ziet op de locatie Kruisstraat 15 te Valkenburg en zal het desbetreffende deel van het nu geldende bestemmingsplan ‘Kernen 2010, 1e herziening’ vervangen.

Doel van deze herziening is het bieden van het planologisch-juridisch kader voor het realiseren van een bouwwerk ten behoeve van bedrijfsmatige opslag.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP004-ON01of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu ‘Digitaal loket/ Ruimtelijke Plannen’.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP004-ON01

Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast (elke werkdag tussen 9.00 en 12.30) worden ingezien bij de balie van de afdeling Burger (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan bepalend.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kruisstraat 15 te IJzeren'. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer R. Brouns, telefoonnummer 043- 6099242.

Valkenburg, oktober 2014