Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 28208Vergunningen

Logo Best
Beslissing beoordelingsplicht op grond van het Besluit m.e.r., Dieze 2, Best

Burgemeester en wethouders van Best maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

  • Op 16 september 2014 heeft de heer T.A.M. van de Loo, de Dieze 2 te Best, medegedeeld dat hij voornemens is om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden op de locatie aan de Dieze 2. Het voornemen omvat het uitbreiden van een installatie voor de verwijdering van afvalstoffen c.q. handelingen tot nuttige toepassing van afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting met een capaciteit van 50 ton per dag of meer.

    Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Best hebben besloten dat door de heer Van de Loo geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Best leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 8 oktober tot en met 25 november 2014 gedurende zes weken elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en op maandag van 17.00 tot 19.00 uur ter inzage bij de Afdeling Uitvoering. Buiten deze tijden kunnen de stukken op afspraak worden ingezien. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Uitvoering, tel. 0499-360911.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.