Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2014, 28108Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit gemeente Gilze en Rijen tweerichting bromfietpad rotonde Nerhoven te Gilze
Logo Gilze en Rijen
gelet op het besluit van de raad d.d. 25 september 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gedelegeerd is aan het college van burgemeester en wethouders;
gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 22 februari 2011, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen, per 24 maart 2011, is gemandateerd aan het afdelingshoofd Ingenieursbureau;
gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;
gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Algemene wet bestuursrecht;
o v e r w e g e n d e :
dat de rotonde Nerhoven binnen de bebouwde kom van Gilze ligt;
dat bromfietsverkeer voorrang heeft op gemotoriseerd verkeer;
dat gebleken is dat (brom)fietsers op de route Gilze – Nerhoven veelvuldig gebruik maken van het bromfietspad aan de oostzijde van de rotonde en aan de oostzijde van de Nerhovensestraat tot aan het Burgemeester Steenselpad;
dat het daarom wenselijk is om het bromfietspad aan de oostzijde van de rotonde en aan de oostzijde van de Nerhovensestraat tot aan het Burgemeester Steenselpad als tweerichting bromfietspad aan te wijzen;
dat van de genoemde maatregel een effectieve bijdrage mag worden verwacht aan de invulling van het door de gemeente Gilze en Rijen gevoerde verkeers -en vervoersbeleid;
dat het belang van omwonenden en het algemeen belang van de verkeersveiligheid dat aan invoering van de maatregel ten grondslag ligt, tegen elkaar zijn afgewogen;
dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gilze en Rijen;
b e s l u i t e n :
het bromfietspad vanaf de Nerhoven, gelegen aan de oostzijde van de rotonde en aan de oostzijde van de Nerhovensestraat tot aan het Burgemeester Steenselpad, als tweerichting bromfietspad aan te wijzen, door de borden G12A met onderbord OB505 te plaatsen, overeenkomstig het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen is aangegeven
Rijen, 30 september 2014
Het afdelingshoofd Ingenieursbureau
ing. G.J.A. van Merode
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje Rechtsmiddelen
Rechtsmiddelen
Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken? Dit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd. U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Gemeente Gilze en Rijen
Postbus 73
5120 AB Rijen
De volgende informatie moet in uw bezwaarschrift staan:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de brief schrijft;
  • uw handtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.gilzerijen.nl/bezwaar
Voorlopige voorziening
Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.