Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 28093Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Wijzigingsplan ‘Kadijkselaan-West’ vastgesteld, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat zij op 16 september 2014 het wijzigingsplan Kadijkselaan-West (NL.IMRO.0491.1231KDW01-va01) hebben vastgesteld. Het plan maakt de bouw van woningen mogelijk. In het bestemmingsplan Dorpsgebied is hiervoor reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Het wijzigingsplan ligt van 8 oktober tot en met 18 november 2014 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 8.30 -12.00 uur). Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Eén daarvan is later weer ingetrokken. Alleen de indiener van de zienswijze en de belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze kenbaar te maken kunnen gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 19 november 2014. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.