Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2014, 28075Ruimtelijke plannen

Logo Heerhugowaard
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2014, Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 23 september 2014 het bestemmingsplan Actualisatieplan Heerhugowaard 2014 gewijzigd vastgesteld. Deze (partiële) herziening heeft betrekking op het gehele grondgebied van Heerhugowaard.

Vanuit efficiëntie oogpunt is besloten om diverse punten die naar voren zijn gekomen uit de praktijk te bundelen en gezamenlijk in een partiële herziening op te nemen. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

 • de definitie van het begrip "peil".

 • de mogelijkheden voor mantelzorg.

 • de mogelijkheden voor bed & breakfast.

 • enkele percelen waarbij door technische wijzigingen het bebouwingspercentage is weggevallen.

 • enkele percelen waar de eerste partiële herziening Buitengebied betrekking op heeft.

 • de groenstrook ten zuiden van de Kamerlingh Onnesweg in het plangebied van bestemmingsplan

 • Zandhorst e.o.

 • vijf verbeteringen rond de Oosttangent.

 • herstel van het weggevallen maximale aantal kinderen bij een gastoudergezin in bestemmingsplan Heerhugowaard Oost.

Wijzigingen ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan:

 • Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze van de Provincie Noord-Holland zijn de percelen die eerder bij de eerste partiële herziening Buitengebied betrokken waren niet in het Actualisatieplan opgenomen. Aan de zienswijze is volledig tegemoet gekomen.

 • Er is een aanduiding opgenomen voor een bestaand bijgebouw op het perceel Huijgendijk 15.

 • de bouwmogelijkheden in de algemene bestemmingen Tuinen, Tuinen-1 en Tuinen-2 zijn gewijzigd.

 • Bij de gebruiksmogelijkheden bestemming Tuin in het bestemmingsplan Noordereiland wordt opgenomen dat er erfverhardingen ten behoeve van maximaal twee parkeerplaatsen zijn toegestaan.

 • De algemene mantelzorgregeling wordt aangepast. Er wordt niet langer uitgegaan van sloop van vrijstaande bijgebouwen die zijn opgericht voor de mantelzorg, maar alleen van het beëindigen van de woonfunctie.

Terinzageligging

Het gewijzigde vastgestelde plan ligt met ingang van 9 oktober 2014 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1, De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Actualisatieplan Heerhugowaard 2014 invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP47VEEGPLAN2014-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Beroepsmogelijkheden

Vanaf 9 oktober 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;

 • belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet worden gericht aan: De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Heerhugowaard, 7 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

41SRO15s