Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2014, 2789Verkeersbesluiten

Logo RoerdalenVerkeersbesluit: Instellen van een voorangsregeling t.h.v. versmalling bij komgrens Paarlo, zijde Sint Odiliënberg.

Gem.reg.nr. RD/2014-52

Verkeerskundige M.A.H. Houba

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Het mandaatbesluit Roerdalen 2009, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 februari 2009 en inwerking getreden op 2 maart 2009, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Een voorrangsregeling in te stellen ter hoogte van de versmallingen bij de komgrens Paarlo, zijde Sint Odiliënberg.

Motivering

Op het wegvak Paarloweg in Paarlo zijn inmiddels meerdere maatregelen ingebouwd om de snelheid terug te dringen. Een van de maatregelen ziin het inbouwen van versmallingen ter hoogte van de komgrenzen. Ter hoogte van deze maatregel is het aan de weggebruiker om in onderling samenspel (oogcontact) te bepalen wie voorrang krijgt of voorrang verleent. Door het regelen van de voorrang over te laten aan de weggebruiker is de kans groot dat er onduidelijkheid ontstaat. Om deze verwarring te voorkomen kan gekozen worden om de voorrang ter plekke te regelen. Dit om juist die duidelijkheid te geven aan het gemotoriseerde verkeer wie voorrang moet krijgen cq. verlenen. Een dergelijke regeling zal ook worden toegepast bij de versmalling in het wegvak Paarloweg. Het instellen van deze regeling gebeurt via een verkeersbesluit.

Beleidskader

De gemeente Roerdalen heeft een vigerend Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Dit plan (vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2008) geeft middels een visie richting aan het verkeer en vervoersvraagstuk van de gemeente Roerdalen en geeft concreet uitvoering aan geprioriteerde onderdelen. Daarnaast is het zoals in dit geval een kader waaraan uitvoeringsgerichte (verkeer-)werken getoetst worden. Een en ander met als uitgangspunt het consequent, herkenbaar en toekomstgericht aanpakken van de verkeeronveilige situaties in deze gemeente.

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetron strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Door het plaatsen van de verkeersborden F5 en F6 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) ter hoogte van de versmallingen wordt de (voorrang-)regeling ter plekke aangegeven. Een en ander wordt uitgevoerd middels de bijgevoegde situatietekening.

Belangenafweging

De aanwonenden worden niet nadelig getroffen door deze maatregel. Zij ondervinden allemaal geen onacceptabele hinder van de te treffen maatregel. Over algemeen is er draagvlak voor de voorgenomen verkeersmaatregelen.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Limburg Noord, regio Echt-Susteren. Dit overleg heeft plaats gevonden op woensdag 25 september 2013.

Besluit:

  • I.Een voorrangsregeling in te stellen daar waar versmallingen zijn ingebracht in het wegbeeld (wegvak Paarloweg t.h.v. komgrenzen Paarlo);

  • II.De onder I genoemde voorrangsregeling in te stellen door het plaatsen van de verkeersborden F5 en F6 (RVV 1990) conform uitvoeringstekening; 

  • IIIDe datum van openbaarmaking van dit Verkeersbesluit te bepalen op vrijdag 31 januari 2014;

  •  

 

St. Odiliënberg, 7 januari 2014

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

namens dezen,  

 

Ing. M. (Maurice) A.H. Houba

Verkeerskundige

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • a)naam en adres

  • b)de dagtekening

  • c)omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘RD/2014-52 Instellen van een voorrangsregeling t.h.v. de versmalling bij de komgrens Paarlo, zijde Sint Odiliënberg"

  • d)de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de president van de Arrondissementsrechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.