Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 27802Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/133263, houdende aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet lokaal spoor bepaalde (Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 42, eerste lid, van de Wet lokaal spoor;

BESLUIT:

Artikel 1

Als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet lokaal spoor worden aangewezen de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder Wet lokaal spoor.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de hoofdstukken 2 tot en met 10 van de Wet lokaal spoor in werking treden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

TOELICHTING

De ambtenaren van de Inspectie leefomgeving en transport (hierna: ILT) worden door middel van dit besluit aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet lokaal spoor. Zij zijn de personen die toezien op de naleving van de regels van de Wet lokaal spoor en de daar op berustende regels en voorschriften. De bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving ligt bij de desbetreffende decentrale overheid; het is aan deze overheid om bijvoorbeeld een bestuurlijke boete op te leggen.

Voor de juiste implementatie van de regelgeving met betrekking tot lokale spoorwegen in de bedrijfsvoering van alle betrokken partijen is het voor die partijen goed nu al te weten dat de ILT de toezichthoudende rol krijgt. De inwerkingtreding van dit besluit volgt echter de inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 tot en met 10 van de Wet lokaal spoor en treedt daardoor in werking op 1 december 2015. Ook de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling gebaseerd op die wet treden dan in werking. Op die datum wordt de ILT formeel de toezichthouder, met bijbehorende bevoegdheden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld