Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2779Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad te Vogelwaarde.

2014002708

Betreft: Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad te Vogelwaarde.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat Schapershoek een dicht bij de bebouwde kom van Vogelwaarde gelegen buurtschap is;

 • -dat dit buurtschap bestaat uit circa 15 woningen die dicht langs het Schapershoekpad zijn gebouwd;

 • -dat het Schapershoekpad een smalle doodlopende erftoegangsweg is gelegen binnen de zone 60 km per uur;

 • -dat de bewoners vanwege overlast van hard rijdende auto’s gevraagd hebben om snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een “kussen”;

 • -dat het aanbrengen van deze fysieke maatregel geluids- en trillingsoverlast kan veroorzaken in de woningen;

 • -dat het daarom gewenst is om op het Schapershoekpad, overeenkomstig andere buurtschappen binnen de gemeente Hulst, een adviessnelheid van 30 km per uur in te stellen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

-tot het instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad, door het plaatsen van een bord A04-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan (15-01-2014).

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen