Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 2779

Gepubliceerd op 31 januari 2014 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad te Vogelwaarde.

2014002708

Betreft: Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad te Vogelwaarde.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat Schapershoek een dicht bij de bebouwde kom van Vogelwaarde gelegen buurtschap is;

 • -dat dit buurtschap bestaat uit circa 15 woningen die dicht langs het Schapershoekpad zijn gebouwd;

 • -dat het Schapershoekpad een smalle doodlopende erftoegangsweg is gelegen binnen de zone 60 km per uur;

 • -dat de bewoners vanwege overlast van hard rijdende auto’s gevraagd hebben om snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een “kussen”;

 • -dat het aanbrengen van deze fysieke maatregel geluids- en trillingsoverlast kan veroorzaken in de woningen;

 • -dat het daarom gewenst is om op het Schapershoekpad, overeenkomstig andere buurtschappen binnen de gemeente Hulst, een adviessnelheid van 30 km per uur in te stellen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

-tot het instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad, door het plaatsen van een bord A04-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan (15-01-2014).

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl