Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 27766Ruimtelijke plannen

Logo Rucphen
Bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kenbelstraatje naast 15 e.o.’ ongewijzigd vastgesteld, Rucphen

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 24 september 2014 het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Kenbelstraatje naast 15 e.o.’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van de bestemming ‘Tuin’ naar de bestemming ‘Wonen’. Dit ten behoeve van de realisatie van drie woningen.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, zal met ingang van 2 oktober 2014 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage liggen in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0013-DEF1).

Beroep

Degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.