Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 2776

Gepubliceerd op 31 januari 2014 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het fietspad langs de Rijksweg, tussen de Stationsstrat en de Krabbenkreekweg te Sint Philipsland.

2014002431

Betreft: Het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen (C15) op het fietspad langs de Rijksweg, tussen de Stationsstraat en de Krabbenkreekweg te Sint Philipsland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert op het dijktraject Slaakdam – Prins Hendrikpolder – Krabbenkreekdam, aan de noordoostzijde van de Oosterschelde vlak bij het dorp Sint Philipsland en het natuurgebied Rammegors;

 • -dat het werkgebied loopt langs de Rijksweg en de Krabbenkreekweg;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld over de Rijksweg en de Krabbenkreekweg;

 • -dat het bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde binnendijkse (brom)fietspad, tussen de Stationsstraat en de Krabbenkreekweg, binnen de grenzen van het werkgebied valt;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is dit (brom)fietspad gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden af te sluiten;

 • -dat het daardoor gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014, instellen van:

-een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het binnendijkse fietspad langs Rijksweg, tussen de Stationsstraat en de Krabbenkreekweg, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2013-01097 van Rijkswaterstaat, Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl