Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 27757Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Omgevingsvergunning Studentenhuisvesting Spinoza 2 D-buurt inclusief aanleg ontsluitingsweg en parkeervoorzieningen en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt bekend dat zij op 22 september 2014 in het kader van de WABO een omgevingsvergunning heeft verleend voor:

  • het oprichten van 551 studenteneenheden met ondersteunende technische ruimten en wasvoorzieningen (Spinoza 2) en het aanleggen van een ontsluitingsweg en parkeervoorzieningen; D-buurt, terrein ten zuiden van Dennerodepad 2 t/m 240 te Amsterdam; (OLOnr. 1290023);

  • voor de bouw van de studenteneenheden zijn hogere grenswaarden van de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet Geluidhinder vastgesteld;

  • tevens is besloten geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening vast te stellen.

De omgevingsvergunning (OLOnr. 1290023) inclusief het besluit van geen vaststelling exploitatieplan en het hogere waardenbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW, Amsterdam Zuidoost.

Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0363.T1408PBSTD-VG01) en op de website van het stadsdeel (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/bestemmingsplannen). Hoewel de digitale versie van de omgevingsvergunning gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat een versie niet goed leesbaar is. Voor de zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd.

Tegen de4 omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbesluiten, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Het beroep moet worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften moeten ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is, en de gronden van het beroep. Een kopie van het bestreden besluit moet worden meegestuurd.

Amsterdam, 1 oktober 2014

College burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils Secretaris

E.E. van der Laan burgemeester