Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2773Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Burghsluis

2014002427

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Burghsluis.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Haven Burghsluis - Koudekerksche Inlaag, aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland;

 • -dat het werkgebied loopt langs de Nieuwe Havenweg en de Plompetorenweg, ongeveer vanaf de Meeldijk tot aan de Karremansweg;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;

 • -dat deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Steursweg;

 • -dat de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Plompetorenweg en Karremansweg binnen het werkgebied vallen;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op een gedeelte van de Steursweg en op een gedeelte van de Plompetorenweg de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;

 • -dat het tevens wenselijke is om de transportroute en de wegen binnen het werkgebied alleen open te stellen voor werkverkeer;

 • -dat het daardoor wenselijk is om het verkeer vanaf de Stolpweg/Serooskerkseweg bij de Karremansweg naar de Stolpweg/Brabersweg te leiden;

 • -dat het daarbij tevens gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat het ten behoeve van het weren van onbevoegden op het werkterrein bovendien gewenst is om voetgangers de toegang tot de Plompetorenweg te ontzeggen;

 • -dat de Plompe Toren gedurende de werkzaamheden toegankelijk blijft en bereikbaar is via de Koudekerkseweg;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014, instellen van:

 • -een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Steursweg, vanaf ongeveer 100 meter voor de aansluiting met de parallelweg van de N57 tot aan de rotonde, en op de Plompetorenweg, tussen de Steursweg en de bebouwde kom van Burghsluis, door het plaatsen van een bord A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Plompetorenweg, de Karremansweg en de Oolesweg (oprit naar de Plompetorenweg), door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer (OB108), op de Steursweg en de Brabersweg, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring voor voetgangers op de Plompetorenweg, de Karremansweg en de Oolesweg (oprit naar de Plompetorenweg), door het plaatsen van borden C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een verplichte rijrichting op de aansluiting van de Stolpweg op de Karremansweg, vanaf de Stolpweg/Serooskerkseweg naar de Stolpweg/Brabersweg, door het plaatsen van een bord D05, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2013-01065 van Rijkswaterstaat, Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 22 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen