Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 27645Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Besluit Bebouwde komgrenzen Boswet, Ubbergen

De burgemeester van Ubbergen maakt, op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 5 van de Boswet en afdeling 3.4 van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Awb), bekend dat de ‘Bebouwde komgrenzen Boswet’ door de gemeenteraad van Ubbergen zijn vastgesteld op 17 april 2014. Het gaat om een actualisering van de grenzen die nog dateerden uit 1967.

De Boswet heeft als doel de bossen in Nederland buiten de bebouwde kom te beschermen. Het gaat hier om andere bebouwde komgrenzen dan die in de zin van de Wegenverkeerswet. In de Boswet zijn regels opgenomen over het kappen en de (verplichting tot) het herplanten van houtopstanden buiten de ‘bebouwde komgrenzen in de zin van de Boswet’. De grenzen bepalen de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie waar het gaat om vergunningverlening voor het kappen van bomen. Het vaststellen van ‘Bebouwde komgrenzen Boswet’ is een bevoegdheid van de raad.

Het besluit is een onderdeel van het deregulerend gemeentelijk kapbeleid 2014.

U kunt de stukken eveneens raadplegen via deze publicatie op http://www.muggemeenten.nl/ubbergen-inwoners.

Ubbergen, 1 mei 2014