Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (Beleidsregel veiligheidsadviseur)

Kenmerk: ILT-2014/54973

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 34, vijfde lid, en 46 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 1 van het Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen, Bijlage 1, sectie 1.8.3 bij de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

VSG:

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen;

VBG::

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen;

Veiligheidsadviseur:

veiligheidsadviseur als bedoeld in bijlage 1, sectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG;

Jaarverslag:

een jaarverslag dat de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen beschrijft over een periode van 12 maanden;

ILT:

Inspectie Leefomgeving en Transport.

Paragraaf 1 Taakuitoefening

Artikel 2. Taken van de veiligheidsadviseur

De taken van de veiligheidsadviseur zijn de taken die zijn omschreven in subsectie 1.8.3.3 van bijlage 1, van de VLG, VSG of VBG.

Paragraaf 2 Handhavingbeleid

Artikel 3. Handhaving ILT

De ILT treedt handhavend op indien:

 • een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

 • geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

 • het jaarverslag niet de inhoud behelst van de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.

 • de veiligheidsadviseur niet aantoonbaar kan maken dat hij zijn taken voldoende heeft uitgevoerd en/of heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in bijlage 1, subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG.

Artikel 4. Handhavinginstrumenten

Bij de onder 1. t/m 4. van artikel 3 geconstateerde overtredingen zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven. De hoogte van de dwangsom bedraagt:

 • 1. Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 5.000,– (vijfduizend euro).

 • 2. Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 2.500,– (vijfentwintig honderd euro).

 • 3. Indien het jaarverslag niet ingaat op de in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG genoemde activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen: € 1.000 (duizend euro).

 • 4. Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG of VBG: € 2.500 (vijfentwintig honderd euro).

Paragraaf 3 Overige onderwerpen

Artikel 5. Slotbepalingen

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel veiligheidsadviseur.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport, J. Thunnissen

TOELICHTING

Op grond van 1.8.3.1 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG geldt de verplichting dat elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, spoor of binnenwateren, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen moet benoemen. Deze benoeming moet door de betrokken onderneming schriftelijk zijn vastgelegd. Conform het voorschrift van 1.8.3.3. zijn de taken van de veiligheidsadviseur als volgt omschreven: de adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.

Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

 • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;

 • de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen; en

 • een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten.

De taken van de adviseur omvatten bovendien het controleren van de volgende praktijken en procedures met betrekking tot de betrokken activiteiten:

 • de werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de vervoerde gevaarlijke goederen ten doel hebben;

 • de praktijk van de onderneming betreffende het in aanmerking nemen, bij de aankoop van vervoermiddelen, van eventuele bijzondere vereisten met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen;

 • de werkwijzen om het voor het vervoer van gevaarlijke goederen of voor het laden en lossen gebruikte materieel te controleren;

 • het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen, onder meer over de wijzigingen van de voorschriften, en dat deze opleiding in hun dossier is gedocumenteerd;

 • het opzetten van passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen in gevaar kunnen brengen;

 • het verrichten van analyses en zonodig het opstellen van rapporten over de ongevallen, voorvallen of tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het laden en het lossen geconstateerde ernstige inbreuken;

 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen;

 • het in aanmerking nemen van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, voor wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen;

 • het controleren of het personeel dat aangewezen is voor het vervoer of het laden en lossen van gevaarlijke goederen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies;

 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan het vervoer en aan het laden en lossen van gevaarlijke goederen;

 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en veiligheidsuitrusting die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoermiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn;

 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het laden en lossen worden nageleefd; en

 • de aanwezigheid van een beveiligingsplan overeenkomstig 1.10.3.2.

De ILT heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de voorschriften van subsectie 1.8.3.1 en 1.8.3.3.van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG. De ILT heeft hiervoor in het kader van de handhaving een breed scala aan interventies ter beschikking. Interventies zijn maatregelen die genomen worden ter voorkomen van niet naleving (preventie) en bij een geconstateerde overtreding / bevinding. De interventies kunnen variëren van waarschuwen tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Het geheel van interventies dat de ILT kan inzetten, dus ook bij het toezicht op de veiligheidsadviseur, is opgenomen in de interventieladder van de ILT. Voorts houdt de ILT

toezicht op de veiligheidsadviseur door middel van administratieve controles (bedrijfscontroles) en de diverse verhooronderzoeken die worden gedaan naar aanleiding van controles op de weg, het spoor en op de binnenwateren. Verhoor vindt altijd plaats bij meerdere of herhaalde overtredingen dan wel bij ernstige overtredingen en het aspect veiligheidsadviseur komt hierbij ook uitvoerig aan bod.

Deze beleidsregel beoogt voldoende duidelijkheid te geven over de wijze waarop de ILT bij deze controles bestuursrechtelijk handhaaft. Dit laat onverlet dat tegen bepaalde overtredingen van hoofdstuk 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en/of VBG ook strafrechtelijk kan worden opgetreden. De Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen over de weg geeft hiervoor de nodige handvatten. Indien geen veiligheidsadviseur is benoemd dan wel geen jaarverslag is opgesteld, worden hierin richtlijnen gegeven van de hoogte van de tarieven van de transactie, de strafbeschikking dan wel voor de eis ter terechtzitting.

Met de beleidsregel wordt duidelijkheid gegeven aan alle betrokkenen. Het voorkomt naar verwachting ook bezwaar- en beroepsprocedures, die op hun beurt veel inzet vergen en nazorg betekenen. Daarnaast is de verwachting dat er een preventieve werking van uitgaat, omdat de betrokken ondernemingen weten hoe er wordt gehandhaafd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

Bij het begrip ‘Jaarverslag’ wordt de periode duidelijk gemaakt waarin de activiteiten van de onderneming moeten worden beschreven in het jaarverslag. Een beschrijving van deze activiteiten van de onderneming in het jaarverslag moeten namelijk gaan over een periode van 12 maanden. Dit kan een kalenderjaar zijn, maar ook een andere 12 maandelijkse periode. Opeenvolgende jaarverslagen moeten wel op elkaar aansluiten. Als een onderneming bijvoorbeeld een periode neemt van 1 juli tot 1 juli in het volgende jaar, vraagt de inspectie in ieder geval het laatste afgeronde jaarverslag ter inzage op, eventueel samen met de jaarverslagen van voorgaande jaren.

Artikel 2

De taken zoals omschreven in subsectie 1.8.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en VBG staan hierboven nog apart vermeld.

Artikel 3

In dit artikel worden de gevallen omschreven wanneer de ILT handhavend optreedt.

In het eerste lid wordt beschreven dat de ILT handhavend optreedt indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd als bedoeld in subsectie 1.8.3.1 van de VLG, VSG en/of VBG. De veiligheidsadviseur kan een medewerker zijn binnen de onderneming, maar kan ook extern worden ingehuurd. Elke veiligheidsadviseur, ongeacht of dit de interne als de externe veiligheidsadviseur is, moet een zodanige positie hebben dat hij zijn taken als adviseur kan vervullen en de directie hierover kan adviseren en rapporteren. De veiligheidsadviseur die niet in loondienst is, moet aantoonbaar verbonden zijn aan het bedrijf bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke overeenkomst. Deze externe veiligheidsadviseur moet voldoende inzage krijgen over alle activiteiten van de onderneming om zijn taken en functie van veiligheidsadviseur goed te kunnen uitvoeren.

In het tweede lid wordt beschreven dat de ILT handhavend optreedt indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot de het vervoer van gevaarlijke stoffen. De inspectie zal altijd het laatst opgemaakte jaarverslag ter inzage opvragen. Zie ook de toelichting bij artikel 1 over het jaarverslag.

In het derde lid wordt beschreven dat de ILT ook handhavend optreedt indien het jaarverslag niet de inhoud behelst van de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. De activiteiten die zijn omschreven in het jaarverslag moeten de activiteiten omvatten van de onderneming als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van Bijlage 1 van de VLG, VSG en/of VBG. De omschreven activiteiten moeten ook een relatie hebben met de bedrijvigheid van de onderneming met betrekking tot gevaarlijke goederen over de weg, spoor en/of binnenwateren en/of de met dit vervoer samenhangende handelingen van verpakken, beladen, vullen of lossen van de gevaarlijke goederen.

In het vierde lid wordt beschreven dat de ILT handhavend optreedt indien de veiligheidsadviseur niet aantoonbaar kan maken dat hij zijn taken voldoende heeft uitgevoerd en/of heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming als bedoeld in subsectie 1.8.3.3 van de VLG, VSG en/of VBG. Dit kan onder andere worden aangetoond door aan de inspectie de in 1.8.3.3 omschreven werkwijzen, procedures, maatregelen, controlemethoden e.d. te overleggen.

Artikel 4

In artikel 4 wordt omschreven hoe de ILT bestuursrechtelijk handhaaft indien de onder 1. t/m 4. van artikel 3 genoemde overtredingen worden geconstateerd. Op grond van artikel 46 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is de ILT bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang bij overtreding van een bij of krachtens die wet gestelde verplichting. Op grond van artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht is de ILT tevens bevoegd om in plaats daarvan een last onder dwangsom op te leggen. Het opleggen van een last onder dwangsom is met betrekking tot de onder 1. t/m 4. van artikel 3 genoemde overtredingen de meest aangewezen herstelsanctie. De ILT hanteert hierbij het volgende stappenplan:

1e Constatering van overtreding(en)

De toezichthouder van de ILT maakt een rapportage op van de bevindingen en overtreding(en) en deze wordt middels een brief verzonden aan de onderneming.

 • In de rapportage staat een termijn van 3 maanden vermeld waarbinnen de bevindingen / overtredingen moeten zijn hersteld.

 • Na het verstrijken van deze termijn wordt een (vervolg)controle ingesteld en wordt gecontroleerd of de eerder geconstateerde overtredingen zijn hersteld.

2e Constatering van overtreding(en) (vervolg)controle:
 • Er wordt een voornemen tot last onder dwangsom opgesteld.

 • Wanneer uit de zienswijze op het voornemen niet blijkt dat er sprake is van het opheffen of herstellen van de overtredingen, wordt een last onder dwangsom opgelegd.

Indien bij de tweede vervolgcontrole de eerder geconstateerde overtredingen nogmaals worden geconstateerd, verbeurt de opgelegde dwangsom.

De hoogte van het bedrag van de dwangsom voor het ontbreken van de veiligheidsadviseur is vastgesteld op € 5.000,–. De hoogte van dit bedrag is afgeleid van de kosten die benodigd zijn voor het inhuren van een externe veiligheidsadviseur. Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en van de grootte van het bedrijf, liggen deze kosten tussen de € 500,– en € 1.500,– per jaar. Ervan uitgaande dat een bedrijf meerdere jaren geen veiligheidsadviseur in dienst heeft en de ILT jaarlijks ook niet alle bedrijven hierop kan controleren, wordt de hoogte van dit bedrag redelijk geacht. De overige bedragen van de dwangsom voor het ontbreken van een veiligheidsadviseur, het niet voldoen aan een jaarverslag en het niet of onvoldoende voldoen aan de taken van de veiligheidsadviseur, staan hiermee in evenredige verhouding.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport, J. Thunnissen

Naar boven