Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 27371Ruimtelijke plannen

Vastgesteld wijzigingsplan sporthal IJsseloevers, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein delen mee dat vanaf 2 oktober 2014 gedurende 6 weken het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014 tot het vaststellen van het wijzigingsplan ‘Sporthal IJsseloevers’ (identificatienummer NL.IMRO.0353.201401Wpsporthal-Vg01) ter inzage ligt.

Gedurende de termijn van inzage kan schriftelijk beroep tegen dit besluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • Belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben ingediend;

  • Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht.

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.