Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardStaatscourant 2014, 27066Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit: Herinrichting Veerstalblok en Parallelweg te Ouderkerk
Logo Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het Hoofd van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving;
Kenmerk: 2014.08614
 
Inleiding
Door de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg (N207) is de Veerstalblok niet langer de doorgaande route voor het gemotoriseerd verkeer. Om de gewijzigde verkeersstromen te reguleren is het noodzakelijk de bebording en weginrichting aan te passen voor het gedeelte van de Veerstalblok/Parallelweg tussen de N207 en de aansluiting met Benedeneind, in de gemeente Ouderkerk, kern Gouderak.
 
Formeel kader
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 en gelet op het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 juni 2009, waarin de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden en gelet op het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013 juncto artikel 2.3 van het Bevoegdhedenregister is het afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
Krachtens artikel 15,eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing c.q. verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Dit geldt tevens voor het op of aan de weg aanbrengen, c.q. verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
Wegverkeer, juncto artikel 2 van de Wegenverkeerswet worden met het verkeersbesluit de volgende doelstellingen beoogd:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
Hierbij zijn de volgende punten overwogen:
 • De noodzaak om voorzieningen te treffen om gemotoriseerd verkeer te weren van de Veerstalblok en Parallelweg;
 • De diverse klachten en meldingen van omwonenden en de verschillende ongevallen welke hebben plaatsgevonden;
 • Het door de Provincie Zuid Holland vastgestelde Inpassingsplan N207 ZWR en overige daarmee samenhangende besluitvorming;
 • Het ontbreken van een alternatieve route voor het landbouwverkeer vanuit de richting Stolwijk/Haastrecht in de richting van Gouderak;
 • Het onbreken van perceelsaansluitingen op het onderhavige wegvak;
 • Het ontbreken van keermogelijkheden ter plaatse van de huidige bussluis;
 • Het verleggen van de route van buslijn 196 door de verantwoordelijke busmaatschappij;
 • De mogelijkheden om in voorkomende uitzonderingsgevallen ontheffingen te verlenen.
Advisering
Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de operationeel specialist A, van de Politie, eenheid Den Haag, namens de korpschef.
Op het ontwerpbesluit is een positief advies uitgebracht, dit met uitzondering van het aanpassen van de voorrangssituatie ter plaatse van de aansluiting van het (brom)fietspad op de Parallelweg De politie adviseert op dit punt de voorrang in zijn geheel niet te regelen, omdat voorrang verlenende lange tractorcombinaties mogelijk met de achterzijde op de N207 tot stilstand komen. Dit zou in dat geval een latent gevaarlijke situatie kunnen creëren. Omdat de intensiteit van tractoren laag is zullen de bromfietsers en fietsers niet of nauwelijks nadeel ondervinden van het ontbreken van de voorgestelde voorrang. Dit advies is overgenomen.
Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met:
 • -
  De beleidsadviseur verkeer van de gemeente Ouderkerk;
 • -
  De beleidsadviseur verkeer van de gemeente Gouda;
 • -
  De verkeerskundige van de Provincie Zuid-Holland, district Landelijk gebied;
Het ontwerp-verkeersbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen in de periode van 23 juli 2014 tot 3 september 2014. De bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit heeft op 22 juli 2014 plaatsgevonden in de Staatscourant (publicatienummer 21149).
Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de aan te brengen materialen en markering, zoals weergegeven op de tekeningen. Deze zijn verwerkt en hebben geen wezenlijke invloed op de doelstelling van het verkeersbesluit.
BESLUIT
Op grond van voorgaande overwegingen heeft het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, het volgende besluit:
 • 1.
  Het intrekken van de geslotenverklaring op de Veerstalblok en Parallelweg, welke is aangegeven middels de borden C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), met onderbord: “Uitgezonderd landbouwverkeer, lijnbussen en brommobielen”.
 • 2.
  Het verwijderen van de bussluis met bijbehorende voorzieningen;
 • 3.
  Het aanpassen van de voorrangssituatie ter plaatse van de aansluiting van het (brom)fietspad op de Parallelweg, door het verwijderen van het bord B06 (verleen voorrang) en het verwijderenvan haaientanden;
 • 4.
  Een gedeelte van de Veerstalblok en de Parallelweg aanwijzen als brom(fietspad), uitgezonderd landbouwverkeer, middels het plaatsen van het bord G12a ((brom-)fietspad), met onderbord: OB55 (Uitgezonderd landbouwverkeer);
 • 5.
  Een gedeelte van de Veerstalblok gesloten te verklaren, uitgezonderd landbouwverkeer, middels het plaatsen van het bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), met onderbord: OB55 (Uitgezonderd landbouwverkeer);
 • 6.
  Het aanleggen van een landbouwsluis met bijbehorende voorzieningen;
 • 7.
  De aangegeven verkeersborden zijn bedoeld zoals beschreven in Bijlage I, behorende bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • 8.
  De aangegeven verkeersmaatregelen zijn nader uitgewerkt op de bij dit ontwerpbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;
 • 9.
  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en hiervan mededeling te doen op de website van HHSK;
 • 10.
  Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
  • -
   Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouderkerk, Postbus 3018, 2935 ZG, Ouderkerk aan den IJssel;
  • -
   Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB, Gouda;
  • -
   Verkeerskundige van de Provincie Zuid-Holland, district Landelijk Gebied, Postbus 90602, 2509 LP, Den Haag;
  • -
   Operationeel specialist A, Politie, eenheid Den Haag, DROS, infrastructuur, team verkeer, Postbus 264, 2501 CG Den Haag.
 
Rotterdam, d.d. 17 september 2014
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,
 
J. Helmer
hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
 
Mededelingen
Dit besluit treedt in werking zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt kunt u beroep instellen tegen dit besluit bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift moet zijn voorzien van uw naam, adres en handtekening en van een datum. In het beroepschrift moet u aangeven tegen welk besluit u beroep instelt en wat de gronden zijn van uw beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een electronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.