Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 26797Convenanten

Bestuursovereenkomst Deltaprogramma borging deltabeslissingen en voorkeursstrategieën

Ondergetekenden:

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: ‘het Rijk’, vertegenwoordigd door mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen;

2. Het Interprovinciaal Overleg, hierna te noemen: ‘IPO’, vertegenwoordigd door mevrouw J.P.M. Meijers;

3. De Unie van Waterschappen, hierna te noemen: ‘UvW’, vertegenwoordigd door de heer mr. drs. P.C.G. Glas.

4. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, hierna te noemen: ‘VNG’, vertegenwoordigd door mevrouw mr. I.R. Adema;

Hierna te noemen: ‘Partijen’

Overwegende dat:

 • er op grond van de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening een deltaprogramma is met als doel Nederland nu en in de toekomst tegen hoog water te beschermen en de zoetwatervoorziening op orde te houden;

 • het deltaprogramma een nationaal programma is waar Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten sinds 2010, onder regie van de deltacommissaris, samen hebben gewerkt aan beleidsvoorbereidingen. Dit heeft geresulteerd in voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, die in het Deltaprogramma 2015 worden beschreven;

 • uit deze voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën nieuw beleid voortvloeit voor Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten;

 • Partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voor de uitwerking en uitvoering van dit beleid onderschrijven;

 • de nauwe interbestuurlijke samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen één van de belangrijke factoren voor succes in het Deltaprogramma is.

 • het blijvend bij elkaar brengen van het water en ruimtelijk beleid vanwege hun wederzijdse afhankelijkheid, essentieel is voor het behalen van de doelen van het Deltaprogramma;

 • dit een verantwoordelijkheid voor zowel Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen meebrengt om op de verschillende schaalniveaus naar de onderlinge versterking en verbinding van deze beleidsvelden te streven;

 • het voor een effectieve uitwerking en uitvoering van dit beleid noodzakelijk is dat dit beleid wordt verankerd in beleidsplannen van het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten;

 • maatregelen uit het deltaprogramma met elkaar samen kunnen hangen en de effectiviteit van maatregelen afhankelijk kan zijn van de uitvoering van andere maatregelen;

 • Partijen, voortbouwend op het Bestuursakkoord Water, hieromtrent afspraken wensen vast te leggen in een bestuursovereenkomst.

Komen overeen:

Artikel 1

In deze bestuursovereenkomst wordt verstaan onder ‘Deltaprogramma 2015’: het Deltaprogramma dat op 16 september 2014 door de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Artikel 2

 • 1. Partijen onderschrijven de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën, zoals beschreven in het Deltaprogramma 2015. Partijen onderkennen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voor de uitwerking en uitvoering van het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

 • 2. Partijen blijven zich inspannen om de nauwe interbestuurlijke samenwerking binnen het Deltaprogramma op zowel regionaal als nationaal niveau, zoals nader omschreven in paragraaf 6.4 van het Deltaprogramma 2015, te stimuleren en effectief vorm te blijven geven.

Artikel 3

 • 1. Voor een effectieve uitwerking en uitvoering dient het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën te worden verankerd in beleidsplannen van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.

 • 2. Het Rijk verankert het beleid waarvoor het de verantwoordelijkheid draagt in het Nationaal Waterplan, rekening houdend met de beraadslagingen over het Nationaal Waterplan in de Staten-Generaal.

 • 3. IPO, UvW en VNG bevorderen dat provincies, waterschappen en gemeenten het beleid waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen in hun beleidsplannen verankeren.

 • 4. In de paragrafen van hoofdstukken 2 en 3 van het Deltaprogramma 2015 zijn de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën beschreven. Deze paragrafen bevatten een alinea ‘implementatie’, waarin is aangegeven welke overheden onderdelen uit de betreffende deltabeslissing of voorkeursbeslissing in beleidsplannen dienen te verankeren.

Artikel 4

 • 1. Deze bestuursovereenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening door Partijen en eindigt op 1 januari 2020. Partijen treden uiterlijk zes maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over voortzetting van deze bestuursovereenkomst.

 • 2. Partijen evalueren deze bestuurovereenkomst, tegelijk met de evaluatie van het Bestuursakkoord Water van april 2011.

 • 3. Deze bestuursovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar.

 • 4. Binnen tien dagen na ondertekening wordt de bestuursovereenkomst gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud te Den Haag, 16 september 2014

1. Het Rijk, de Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

2. IPO, te dezen vertegenwoordigd door, J.P.M. Meijers

3. UvW, te dezen vertegenwoordigd door, P.C.G. Glas

4. VNG, te dezen vertegenwoordigd door, I.R. Adema