Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 26494Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer
Verleende omgevingsvergunning Argentinie, blok 3, Oostelijke Handelskade, Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer

Kennisgeving omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost maakt bekend dat zij namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft verleend en hogere grenswaarden heeft vastgesteld in het kader van de Wet geluidhinder voor het project:

  • Oostelijke Handelskade 1 t/m 131, Klapmutsenveem 2 t/m 186 en Piet Heinkade 231 en 233, HZ_WABO-2014-005921, Olo 1237173, Oprichten blok 3 Argentinië (woongebouw met voorzieningen)

  • En ten behoeve van dit project een hogere grenswaarde voor geluid vast te stellen in het kader van de Wet geluidhinder

Indien belanghebbenden het niet eens zijn met deze besluiten, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen. Datum van ter inzage van het besluit kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur) navragen bij de afdeling Vergunningen, team Wabo, tel 020 25 35 362. U kunt de vergunningen inzien bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en op donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Het beroepsschrift zendt u aan: de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit beroep hebben ingesteld, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.