Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 2643Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpuitwerkingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Park Maashorst kamer 1 (Uden-Noord), Uden

Wet ruimtelijke ordening

Ontwerpuitwerkingsplan

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 30 januari 2014 gedurende 6 weken, dus tot en met woensdag 12 maart 2014, het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park Maashorst kamer 1’ ter inzage ligt.

Het uitwerkingsplan voorziet in de ontwikkeling van een deel van het woongebied zoals opgenomen in het in 2009 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Uden-Noord I. In kamer 1 zullen circa 16 ruime kavels worden uitgegeven. Het uitwerkingsplan maakt deze ontwikkeling planologisch en juridisch mogelijk.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Voor het plangebied is, aanvullend op de regels van het uitwerkingsplan, een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Uden in het plangebied nastreeft. Het plan geeft in woord en beeld de uitgangspunten weer voor de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving van het nieuwe woongebied en vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van bouwplannen voor dit gebied. De bedoeling is dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vaststelt als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota.

Inzien

Het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen ter inzage tijdens openingstijden van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 08.30 tot 19.30 uur, bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145.

De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl en – voor wat betreft het ontwerpuitwerkingsplan – op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiode tegen het ontwerpuitwerkingsplan of het ontwerpbeeldkwaliteitsplan een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (tel: 14 04 13).

De eventueel naar voren gebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Uden, 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers