Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2014, 26368Vergunningen

Logo Echt-Susteren
Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning voor brandveilig gebruik kinderdagverblijf aan Graaf 29B te Echt, Echt-Susteren

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen:

  • Het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf aan de Graaf 29B te Echt.

De aanvraag, de ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 september 2014 ter inzage gedurende zes weken tijdens kantooruren op het gemeentehuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Postbus 450, 6100 AL Echt. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met het team Vergunningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Echt, 24 september 2014