Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandStaatscourant 2014, 26331Vergunningen
Bekendmaking Watervergunning V59988 aanleggen en hebben van een terrasboot ter hoogte van Nieuwe Rijn 27 te Leiden.
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 12 september 2014 een vergunning verleend aan Bardeaux BV te Zoetermeer voor het aanleggen en hebben van een terrasboot van 12 x 4 in de kernzone van primair Boezemwater. Een en ander ter hoogte van Nieuwe Rijn 27 te Leiden.
De stukken liggen tot en met 24 oktober 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer ing. A. Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon 071-3063469.
Leiden, 12 september 2014