Beleidsregel van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 september 2014, nr. 552565 met betrekking tot het toezicht op de toegevoegd notaris

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 30b, tweede lid en 30c, tweede lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Aan de voorwaarde van toezicht als bedoeld in artikel 30b, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op het notarisambt is niet voldaan als de toegevoegd notaris niet daadwerkelijk op dezelfde feitelijke werklocatie als de notaris werkzaam is.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 oktober 2014.

Deze beleidsregel wordt in Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

De wet staat in artikel 30c, tweede lid, laatste volzin van de Wet op het notarisambt toe nadere voorwaarden te verbinden aan de goedkeuring van de toevoeging aan een notaris. Deze beleidsregel strekt ertoe uitvoering te geven aan deze bepaling. De toelaatbaarheid van ‘toezicht op afstand’ door een notaris moet met het oog op het vereiste van adequaat toezicht worden uitgesloten.

Naar boven