Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 26159Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning 1e fase en ontwerpbesluit Hogere waarden ex artikel 110 a van de Wet geluidhinder ten behoeve van het realiseren van vijf woon-werkunits in bestaande bedrijfshal aan de Panoven 22 te IJsselstein, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat vanaf donderdag 18 september tot en met woensdag 30 oktober 2014 de volgende ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken ter inzage liggen:

 • de ontwerp omgevingsvergunning 1e fase voorhet realiseren van vijf woon-werkunits in bestaande bedrijfshal.

 • het ontwerpbesluit Hogere waarden ex artikel 110a van de Wet geluidhinder, ten behoeve vanhet realiseren van vijf woon-werkunits in bestaande bedrijfshal.

Het College heeft het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van de geldende bestemmingsplannen “Zuidoost”. Ten behoeve van de aanvraag heeft het College het voornemen om op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst toelaatbare waarden vast te stellen.

 • 1. vanwege de Beneluxweg:

  Woon-werk

  unit

  Toetspunt

  ontvangerhoogte:

  geluidsbelasting:

  weg:

  Appartement 11

  T_1

  4,5 m

  52 dB

  Beneluxweg

  Appartement 2

  T_2

  4,5 m

  51 dB

  Beneluxweg

  Appartement 3

  T_3

  4,5 m

  50 dB

  Beneluxweg

  Appartement 4

  T_4

  4,5 m

  50 dB

  Beneluxweg

  Appartement 5

  T_5

  4,5 m

  49 dB

  Beneluxweg

  X Noot
  1

  Uitgaande van een dove westgevel

 • 2. vanwege de Linnaeusweg:

  Woon-werk

  unit

  Toetspunt

  ontvangerhoogte:

  geluidsbelasting:

  weg:

  Appartement 1

  T_1

  4,5 m

  49 dB

  Linnaeusweg

  Appartement 2

  T_2

  4,5 m

  49 dB

  Linnaeusweg

  Appartement 3

  T_3

  4,5 m

  49 dB

  Linnaeusweg

  Appartement 4

  T_4

  4,5 m

  50 dB

  Linnaeusweg

  Appartement 5

  T_5

  4,5 m

  50 dB

  Linnaeusweg

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. De ontwerpbesluiten zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning is daarbij te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201408OvPanoven22 versie On01.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht,Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel.088 – 022 50 00.

Het college van burgemeester en wethouders zal een beslissing nemen op de zienswijzen.