Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 26071Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen –Rectificatie verkeersbesluit aanleggen zebrapad–Broeksittarderweg Sittard
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
1. Besluiten: Voor het aanleggen van een zebrapad in de Broeksittarderweg in Sittard de onderstaande verkeersmaatregelen nemen:
  • Aanbrengen zebrapad ter hoogte van huisnummer 108 in het verlengde van het doorsteekje dat is voorzien van trottoirtegels volgens de bij het besluit gevoegde foto’s.
  • In beide richtingen plaatsen van bord ‘Voetgangersoversteekplaats’ (bord L02) nabij de witte belijning.
  • Aanbrengen van een trottoirverlaging aan de zijde van huisnummer 45.
2. Overwegingen Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Broekstittarderweg een zebrapad aan te leggen ter hoogte van huisnummer 108.
De Broeksittarderweg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
Op de school-thuisroute voor schoolkinderen van de Sjtadssjool naar de Baandert liggen twee bestaande zebra’s, maar ontbreekt een zebrapad in de Broeksittarderweg. Om de hele route zo veilig mogelijk te maken dient dit zebrapad aangelegd te worden.
In het gelijknamige besluit van 28-07-2014 zijn per abuis een aantal beslispunten opgenomen die met een blauwe zone te maken hebben. In de Broeksittarderweg gaat het uitsluitend over de aanleg van een zebrapad met bijbehorende borden en een trottoirverlagen zoals bovenstaand aangegeven.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II d.d. 1 oktober 2013 en het mandaatbesluit van 8 juli 2014.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 02-07-2014 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
Van donderdag 10-07-2014 tot en met woensdag 23-07-2014 heeft het voornemen ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen, datum
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Hoofd cluster Ruimtelijke projecten en beheer
Mr. R.H.J.P. Essers
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 18september 2014 tot en met woensdag 29oktober 2014. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, bezwaren indienen tegen dit besluit bij het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA, SITTARD.
Het bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.