Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2014, 2604Verkeersbesluiten

Logo KapelleVerkeersbesluit Choorhoekseweg in Wemeldinge

Besluit nr. 3/2b

Burgemeesters en wethouders van Kapelle;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het gedeelte van de Choorhoekseweg in Wemeldinge waarvoor de verkeersmaatregel via dit verkeersbesluit wordt genomen, geheel in beheer en eigendom is van de gemeente Kapelle;

dat de parkeerstrook voor vrachtwagens van maandag tot en met vrijdag overdag meestal leeg staat;

dat er behoefte is aan parkeerruimte voor personeel van de omliggende bedrijven;

dat het toestaan van het parkeren van personenauto’s niet tot capaciteitsproblemen voor de vrachtwagens zal leiden;

dat het uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de bruikbaarheid van de weg het wenselijk van maandag tot en met vrijdag  tussen 08:00 en 17:00 uur personenauto’s toe te laten op de vrachtwagenparkeerstrook;

dat over deze maatregel overleg is gevoerd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef. Dit overeenkomstig artikel 24, aanhef en onderdeel a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

mede gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, alsmede op het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

BESLUIT

Het parkeren van personenauto’s op de vrachtwagen parkeerstrook aan de Choorhoekseweg in Wemeldinge toe te staan door het plaatsen van onderbord OB206 met de tekst ‘uitgezonderd maandag t/m vrijdag tussen 08:00 – 18:00 uur’ 

Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Kapelle op 21 januari 2014 genomen besluit,

namens deze,
teamleider afdeling Ruimte, VROM,
drs. S.M.P. van Terheijden

Mededelingen

Op grond van het bepaalde in de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit dan wel de daaraan verbonden voorwaarden binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl > Mijn Kapelle > Formulieren. U dient dan wel over een DigiD te beschikken.

Voor verdere informatie omtrent de openstaande rechtsmiddelen kan op het gemeentehuis een (gratis) folder worden verkregen.