Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 25838Ruimtelijke plannen

Logo Koggenland
Publicatie vastgesteld bestemmingsplannen ‘Ursem – De Leet 41’, ‘Obdam – De Braken 2’ en ‘De Goorn – Kantbeugel 1’, Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 8 september 2014 de bestemmingsplannen:

  • “Ursem – De Leet 41” (omzetting van een agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming – kwekerij met een bedrijfswoning, alsmede naar een woonbestemming t.b.v. de voormalige tweede bedrijfswoning), code NL.IMRO.1598.BPLGDeLeet41-va01;

  • “Obdam – De Braken 2” (t.b.v. de uitbreiding van de bestaande brood- en banketbakkerij), code NL.IMRO.1598.BPKherzOBHB0009-va01 en

  • “De Goorn – Kantbeugel 1”(omzetting van een kantoorgebouw naar een woonbestemming t.b.v. de realisatie van een aantal appartementen), code NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0009-va01

ongewijzigd heeft vastgesteld. Tegelijkertijd is besloten voor de betreffende gebieden geen exploitatieplan vast te stellen.

Ter inzage ligging

De vastgestelde plannen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 22 september 2014 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

De bestemmingsplannen zijn ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl onder Wonen en werken/bestemmingsplannen/in procedure en op www.ruimtelijkeplannen.nl. (codering van de plannen: zie boven).

Beroepsmogelijkheden.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan tegen elk afzonderlijk bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden en zij die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat een bestemmingsplan in werking treden met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

De Goorn, 21 september 2014,

Burgemeester en wethouders van Koggenland.