Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenStaatscourant 2014, 25718Overig

Logo De Wolden
Besluit hogere grenswaarde ‘Herontwikkeling Veeningen 47’, De Wolden

Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden hebben op 2 september 2014 overeenkomstig artikel 101a Wet geluidhinder (Wgh) hogere waarden vastgesteld voor een zone in het plangebied op het perceel Veeningen 47.

In het plangebied worden 14 woningen gerealiseerd. Voor de 4 woningen die worden gerealiseerd aan Veeningen wordt in verband met wegverkeerslawaai een ontheffing verleend voor een hogere grenswaarde van 56dB.

Ter inzage

Het besluit hogere grenswaarde ligt van 11 september tot en met 22 oktober 2014 ter inzage. Inzien kunt u via:

  • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

  • dewolden.nl, onder inwoners/bouwen en wonen/bestemmingsplannen/in procedure.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Ook kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Zuidwolde, 10 september 2014

Burgemeester en wethouders van De Wolden.