Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2014, 25688Vergunningen

Logo Leiderdorp
Ontwerpomgevingsvergunning Achthovenerweg 49c, Leiderdorp

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning eerste fase te verlenen voor het vergroten van een bestaande melkveestal, in afwijking van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder, Achthovenerpolder”, aan de Achthovenerweg 49c te Leiderdorp (NL.IMRO.0547.OV8hovenerweg49c-ON01).

Voor de omgevingsvergunning is de activiteit “planologische afwijking” op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.

Initiatiefnemers zijn voornemens het melkveebedrijf uit te breiden. De bestaande melkveestal wordt hierbij verdubbeld waardoor initiatiefnemers uit kunnen breiden van 100 stuks melkvee en 70 stuks jongvee naar 150 stuks melkvee en 105 stuks jongvee. Om de uitbreiding op de planlocatie mogelijk te maken wordt de bestaande ligboxenstal op de planlocatie uitgebreid. Hiervoor dient het bestaand bouwvlak vergroot te worden van 0,5 hectare naar 1,0 hectare in de gewenste situatie.

De omgevingsvergunning eerste fase is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Middels de omgevingsvergunning eerste fase wordt onder andere het planologisch kader gerealiseerd voor het betreffende bouwplan.

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de concept verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2014-0025-OG01, zaaknummer Z/14/001928) ligt vanaf 11 september 2014 tot en met 23 oktober 2014 elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De ontwerp omgevingsvergunning ‘Achthovenerweg 49c’ is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl.

Zienswijze

Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging schriftelijk zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De zienswijze moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de aanvraag waarop u reageert, reden(en) van de zienswijze, handtekening.

Als u geen zienswijze heeft ingediend, dan kunt u later niet tegen het besluit in beroep gaan.