Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2014, 25650Verkeersbesluiten
Gemeente Steenwijkerland - realisatie fietspad Vloddervaart
Logo Steenwijkerland
1325-20-OW-E
Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat in verband met de uitbreiding van het fietsnetwerk in de gemeente Steenwijkerland bestaande fietspaden worden verbeterd en nieuwe fietspaden worden aangelegd;
 
dat tussen de Koningin Julianaweg en de Woldlakeweg, en tussen de Woldlakeweg en het fietspad Ossenzijl-Steenwijk, een nieuw fietspad wordt aangelegd: fietspad Vloddervaart;
 
dat dit fietspad aansluit op de directe fietsroute tussen Steenwijk en Ossenzijl, en die bestaande fietsroute is ingericht als verplicht fietspad in twee richtingen;
 
dat in afwijking van het verdere regime bij de Hoogeweg te Ossenzijl het bord model G13 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (onverplicht fietspad) staat;
 
dat een onverplicht fietspad niet toegankelijk is voor snorfietsers en dit daardoor, gelet op de grote omrijdafstand, geen gewenst regime is voor een route voor utilitair verkeer zoals het betreffende fietspad;
 
dat fietspaden, wanneer zij andere wegen kruisen, niet altijd worden herkend als ‘weg van rechts’;
 
dat het vanwege massaverschil tussen auto’s en fietsen, en vanwege het allureverschil, veiliger voor de fietser is wanneer de voorrang wordt geregeld op punten waar een (solitair) fietspad een weg kruist;
 
dat op de Woldlakeweg, voor de kruising met het fietspad, waarschuwingsborden J24 worden geplaatst;
 
dat bij de Koningin Julianaweg het fietspad begint/eindigt aan de achterkant van een parkeerterrein;
 
dat deze maatregelen zijn bedoeld ter verzekering van de veiligheid op de weg en ter bescherming van weggebruikers en passagiers;
 
dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;
 
dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;
 
dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;
 
gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
 
BESLUIT
  • 1.
    door vervanging van het bord model G13 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij de Hoogeweg te Ossenzijl door een bord model G11 het geldend regime op de fietspaden Steenwijk-Ossenzijl en fietspad Vloddervaart te uniformeren;
  • 2.
    door plaatsing van borden model G11 met onderbord 505  en G12 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij het begin van het fietspad aan de Koningin Julianaweg (zie detail 1 in de bijlage) en bij de kruising tussen fietspad Vloddervaart en de Woldlakeweg (zie detail 2 en 3 in de bijlage) het fietspad Vloddervaart te bestemmen als verplicht fietspad;
  • 3.
    door plaatsing van borden model B6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en haaientanden bij de kruising tussen fietspad Vloddervaart en de Woldlakeweg (zie detail 2 en 3 in de bijlage) en bij de aansluiting van fietspad Vloddervaart op fietspad Steenwijk-Ossenzijl (zie detail 4 in de bijlage) de voorrang te regelen met dien verstande dat verkeer op fietspad Vloddervaart voorrang moet verlenen aan overig verkeer.
 
Steenwijk, 9 september 2014

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

allround juridisch medewerker afdeling openbare werken,

E. Leenstra

Mededelingen
Bezwaarmogelijkheid:
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.
 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen.