Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 2555Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 januari 2014, 2014-0000009741, tot wijziging van artikel 6 van de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 63a, achtste lid, van de Ziektewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 6, eerste lid, van de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel a wordt ‘€ 45’ vervangen door: € 30.

B

In onderdeel b wordt ‘€ 70’ vervangen door: € 40.

C

Onderdeel d komt als volgt te luiden:

  • d. informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in artikel 29b van de Ziektewet € 25;

D

In onderdeel e wordt ‘€ 36’ vervangen door: € 20.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2014. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 januari 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 februari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 januari 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.

TOELICHTING

Per 1 juni 2013 is de nieuwe dagloonsystematiek van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in werking getreden. Deze nieuwe systematiek vormt onderdeel van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV. Met de nieuwe systematiek is de vaststelling van het dagloon eenvoudiger geworden. Eigenrisicodragers ZW kunnen ervoor kiezen het dagloon zelf vast te stellen of dit te laten doen door UWV. Aangezien vanuit de uitzendsector werd aangegeven dat men onvoldoende voorbereidingstijd had gekregen om zich voor te bereiden op de nieuwe systematiek heeft UWV vanaf 1 juni 2013 tot 1 februari 2014 de berekeningen van de daglonen voor eigenrisicodragers kosteloos uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 worden weer kosten in rekening gebracht. Met de vereenvoudiging van de regels zijn de kosten voor het vaststellen van het dagloon door UWV gedaald. Daarnaast zijn de kosten gedaald voor beoordeling van het recht op ziekengeld en voor behandeling van informatieverzoeken van eigenrisicodragers over de laatste werkgever. In onderdeel d was het tarief voor informatieverzoeken over de vorige werkgever(s) opgenomen. Dit is komen te vervallen omdat deze informatie niet meer van belang is voor de dagloonvaststelling. Toegevoegd is een nieuwe dienstverlening betreffende informatie over aanspraak van de werknemer op ziekengeld op grond van de no-riskpolis; in dat geval komt de uitkering niet voor rekening van de eigenrisicodrager. Voornoemde kostendaling komt tot uitdrukking in de gewijzigde tarieven in onderhavige ministeriële regeling die vanaf 1 februari 2014 gelden. Deze regeling zal zo nodig terugwerken tot en met 1 februari 2014, hier zal geen bezwaar tegen zijn aangezien de nieuwe bedragen gunstiger zijn voor de eigenrisicodragers. Er wordt afgeweken van de vaste verander momenten omdat het hier reparatieregelgeving betreft. Tot 1 februari zijn de handelingen kosteloos uitgevoerd, vanaf 1 februari zal dit niet meer het geval zijn en dan moeten de juiste tarieven in de regeling staan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.