Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 25462Overig

Bekendmaking beschikking beoordelingsplicht MER V.O.F Splinter en Heijboer, Zuideinde 37, 2435 AT Zevenhoven, Omgevingsdienst West-Holland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/

Beschikking beoordelingsplicht milieueffectrapportage

De Omgevingsdienst West-Holland maakt gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 26 augustus 2014 heeft V.O.F. Splinter en Heijboer, Zuideinde 37, 2435 AT in Zevenhoven medegedeeld dat hij voornemens is om zijn bedrijf te wijzigen.

De Omgevingsdienst heeft besloten dat door V.O.F. Splinter en Heijboer geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om omgevingsvergunning zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

De voorgenomen activiteit leidt, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 11 september 2014 tot en met woensdag 22 oktober 2014 in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting.

Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

De initiatiefnemer kan tot en met woensdag 22 oktober 2014 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. “bezwaarschrift, Mer-beoordeling V.O.F. Splinter en Heijboer, Zuideinde 37 in Zevenhoven ”.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht,

  • de naam en adres van de indiener,

  • de gronden van het bezwaar en

  • de ondertekening.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van de beslissing wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen.

Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van uw bezwaarschrift worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht, onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan:, per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D. van Dongen (procedureel):

071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of M.van Leeuwen (inhoudelijk): 071-4083285.