Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 25436Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Veiligheid en Justitie en voor Wonen en Rijksdienst van 15 juli 2014, nr. 476661-122361-PG, houdende instelling van de Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan personen die hun leven voltooid achten (Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op het artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ministers:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie;

b. commissie:

commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

 • 1. Er is een Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

 • 2. De commissie heeft tot taak om advies aan de ministers uit te brengen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De commissie dient de volgende onderwerpen in haar rapport te betrekken:

  • a. Beschrijving van de huidige maatschappelijke context en indicatie van de maatschappelijke impact van mogelijke conclusies die uit het onderzoek voortvloeien;

  • b. Onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten;

  • c. Indicatie van de voor- en nadelen van deze juridische mogelijkheden;

  • d. Onderzoek naar mogelijkheden om te voorkomen dat mensen hun leven voltooid achten.

 • 3. De commissie wordt gevraagd om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 juli 2015 over haar werkzaamheden te rapporteren aan de ministers.

Artikel 3

 • 1. De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2. De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de ministers aan.

 • 3. De commissie regelt zijn werkwijze en die van het secretariaat.

 • 4. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 4

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2015 of zodra het advies is uitgebracht.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

Met deze regeling wordt de Commissie van wijzen ingesteld inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Zoals toegelicht aan de Tweede Kamer per brief van 3 juni 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 32 674, nr. 26) is de aanleiding voor het instellen van deze commissie het verzoek van de VVD-fractie om een onderzoek uit te voeren naar de juridische mogelijkheden van hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. De commissie heeft tot taak om advies aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie uit te brengen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Kern van het onderzoek zal zijn hoe invulling kan worden gegeven aan de wens van een toenemende groep Nederlanders om meer zelfbeschikkingsrecht in de vorm van te ontvangen hulp wanneer zij hun leven voltooid achten. Tegelijkertijd is van wezenlijk belang dat misbruik wordt voorkomen en mensen zich veilig voelen. De commissie heeft tot taak de regering te adviseren over een aantal aspecten dat betrekking heeft op de vragen rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten. Het gevraagde resultaat betreft een rapport op basis waarvan de regering zich een standpunt kan vormen en overleg met de Tweede Kamer kan plaatsvinden.

De samenstelling van de commissie en de vergoeding voor de leden zullen bij ministeriële regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie worden vastgelegd. De Commissie is een eenmalige adviescommissie in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges en is ingesteld voor de duur van de advisering en wordt opgeheven nadat zij haar advies heeft uitgebracht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok