Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 25435

Gepubliceerd op 11 september 2014 09:00Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014, nr. 629324-122361-PG, houdende samenstelling en vergoeding van de Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan personen die hun leven voltooid achten (Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ministers:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie;

b. commissie:

Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan personen die hun leven voltooid achten, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Artikel 2

De commissie bestaat uit de volgende leden.

 • De heer P. Schnabel, te Utrecht, tevens voorzitter.

 • Mevrouw B. Meyboom - de Jong, te Groningen;

 • De heer W.J. Schudel, te Den Haag;

 • Mevrouw C.P.M. Cleiren, te Leiden;

 • De heer P.A.M. Mevis, te Rotterdam;

 • De heer M.J. Verkerk, te Hoensbroek;

 • Mevrouw A. van der Heide, te Schiedam;

 • Mevrouw G. Hesselmann, te Schalkwijk.

Artikel 3

 • 1. De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie. Bij tussentijds vertrek van een lid kunnen de ministers een ander lid benoemen.

 • 2. De commissie wordt opgeheven met ingang van 1 september 2015 of zodra het advies is uitgebracht.

Artikel 4

 • 1. De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 2. De voorzitter van de commissie ontvangt per vergadering een vergoeding van 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

Deze regeling regelt de samenstelling van de Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten en de vergoeding voor de leden van deze commissie.

Zoals vastgelegd in de Instellingsregeling Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten, heeft de commissie tot taak om aan ondergetekenden advies uit te brengen over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

De leden worden bezoldigd overeenkomstig de daarvoor gestelde regels in de Wet vergoedingen adviescolleges en andere commissies. Gezien de zwaarte van de functie ontvangt de voorzitter 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend

De Commissie is een eenmalige adviescommissie in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges en is ingesteld voor de duur van de advisering. De Commissie wordt opgeheven nadat zij haar advies heeft uitgebracht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl