Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 25316Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam
Kennisgeving ontwerp beschikking Kees Broekmanstraat 101-461, Amsterdam-Oost

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost heeft het voornemen om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Kees Broekmanstraat 101-461 te Amsterdam, HZ_WABO-2014-009650, ingediend op 10 juli 2014 voor het oprichten van 361 studentenwoningen

En ten behoeve van dit project een hogere grenswaarde voor geluid vast te stellen in het kader van de Wet geluidhinder

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 september 2014 tot en met 22 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2. U kunt de stukken inzien op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 08:30 en 16:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder op de ontwerpomgevingsvergunning een zienswijze kenbaar maken. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbende bij het ontwerpbesluit hogere grenswaarden een zienswijze kenbaar maken. Zij moeten worden gericht aan het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie Oost, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, team WABO, tel. 020 25 35 362, bereikbaar van 08:30 tot 17.00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.